Речник

Трудни понятия

Речникът по-долу ще ти помогне да разбереш по-трудните термини. Ако не разбираш всичко, обади ни се. Консултантът ще отговори на всичките ти въпроси.

Цесия

Това е договор за прехвърляне на вземания от първоначалния кредитор (прехвърлител на вземането) на друг субект (цесионер).

Цесия

Това е договор за прехвърляне на вземания от първоначалния кредитор (прехвърлител на вземането) на друг субект (цесионер).

Длъжник

Физическо или юридически лице, притежаващо дълг към друго физическо или юридическо лице.

Процедура по принудително събиране

Това е поредица от действия, извършвани от съдебния изпълнител, имащи за цел принудително събиране на вземания с изпълнително основание.

Ипотека

Това е вид обезпечение на вземанията, което прави възможно събиране на вземанията от недвижимо имущество.

Изпълнително основание

Това е официален съдебен акт, даващ правото на определен орган принудително да изпълнява нареждане за събиране (напр. изпълнителен лист) с такова основание. То е последният етап, водещ до принудително събиране.

Изпълнителен лист

Това е решение на съда, издадено на основание на действащите правни разпоредби, на базата на подадената искова молба и събрания доказателствен материал. В изпълнителния лист Съдът нарежда на ответника, в рамките на две седмици от връчването на заповедта да заплати иска изцяло заедно със съдебните разходи или в този срок да внесе възражение в Съда.

Лихви за просрочие

Това са суми, начислявани за несвоевременно извършване на плащането.

Поръчител

Това е лице, което се задължава да погаси вземанията, в случай че длъжникът не е извършил плащане.

Искова молба

Това е писмо в определена форма, внасяно в съда, с което се предявява конкретен иск срещу дадено лице.

Споразумение

Това е договор, представляващ спогодба между Длъжника и Кредитора, определящ начина на погасяване на дълга.

Прекратяване на принудителното събиране

Това е преустановяване на предприемането на действия от съдебния изпълнител в резултат на възникнала ситуация, която прави невъзможно по-нататъшното провеждане.

Запис на заповед

Това е документ, в който неговият издател се задължава безусловно да заплати определена сума, в полза на поемателя на записа на заповед.

Кредитор

Физическо или юридическо лице, към което друго физическо или юридическо лице притежава задължение.

Залог

Това е вид обезпечение на вземанията, което прави възможно събиране на вземанията от движимо имущество.

end faq

Logo Kredyt Inkaso S.A.

„Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ” ЕАД

ул. „Матей Преображенски” бл. 386,
секция Б

София 1336

Абонамент