Често задавани въпроси

Отговори на най-често задаваните въпроси.

Ако имате въпроси, потърсете отговорите в списъка по-долу. Ако не успеете да си разясните неяснотата ни се обадете.

Кредит Инкасо. се занимава със събиране на трудни за погасяване вземания. Във връзка с липсата на доброволно погасяване на дълга от длъжника, първоначалният кредитор (например: Банка, Телекомуникационен оператор) е решил да продаде дълга си на специализирана в събирането на вземания фирма, каквато е Кредит Инкасо

Защо дългът е продаден без моето съгласие?

Съгласно чл. 99 от ЗЗД и следващите, кредиторът може да извърши прехвърляне на вземанията, т.н. цесия на вземания. Това е договор за прехвърляне на вземания от първоначалния кредитор (прехвърлител на вземането) на друг субект (приобретател на вземането) без съгласието на длъжника.

Какво ще стане, ако не заплатя?

В случай на липса на доброволно погасяване на дълга, ще бъде започнато съдебно производство, което може да доведе до допълнителни, понякога много високи разходи. След издаването от Съда на изпълнителен лист и липсата на плащане на дълга в определения срок, с принудителното събиране на дълга ще се заеме съдебен изпълнител. Освен много високите разходи, свързани със съдебното изпълнение, длъжникът ще бъде принуден също така да заплати лихвите за просрочие, които се начисляват до момента на пълното погасяване на дълга.

Какво се включва в сумата на дълга?

В сумата на дълга се включват главница (напр.: фактура, кредит и др.), лихви и евентуални наказателни такси и разходи, в зависимост от вида на услугата, за която е възникнал дългът.

Защо трябва да плащам, щом като съм наследник?

Съгласно Гражданския кодекс, за погасяване на дълга са отговорни наследниците. След завещателя остава не само имущество, но също така и всякакви дългове, свързани с него. Наследството може да съдържа дори само дълг.

Как да попълните вносна бележка?

1 ред – „КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ” ЕАД Тук трябва да се посочи точното наименование на Кредитора. Тези данни ще намерите в писмото - покана за плащане, в информацията относно превода.

2 ред – 11111111111111111111ХХХХХХ Тук трябва да посочите индивидуалния номер на сметката за плащания (IBAN). Този номер ще намерите в писмото - покана за плащане, в информацията относно превода.

3 ред – BGN (български лева) Тук трябва да посочите точната сума, която се плаща по дълга. Тази сума се намира в писмото - покана за плащане.

4 ред – Тук трябва да се посочат точните данни на лицето, извършващо плащането (име, фамилия, адрес)

5 ред – Тук трябва да посочите Имената и ЕГН-то на задълженото лице (титуляра по договора от , който възниква задължението0

Powiększ

Погасяването на вноски е възможно след сключването на споразумение. Сключването на споразумение е възможно след обаждане на телефонен номер 02 414 59 00

Мога ли да дойда лично в седалището на Кредит Инкасо?

Да, има възможност за среща на адрес:
„КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ” ЕАД
ул. „Матей Преображенски” бл. 386, секция Б
София 1336
от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа

end faq

Logo Kredyt Inkaso S.A.

„Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ” ЕАД

ул. „Матей Преображенски” бл. 386,
секция Б

София 1336

Абонамент